Formats for innovation and collaboration

Algemene Voorwaarden

Voorop stellen we dat we ons altijd inspannen om onze opdrachtgever meer dan tevreden te stellen. Cornelis Serveert streeft naar het nakomen van gemaakte afspraken en wil voortdurend een hoge kwaliteit van diensten (en evt. producten) leveren.

1. DEFINITIES – IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, BETEKENT:

1.1
Cornelis Serveert: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Veerle Devreese & Sophie van Rijswijk, handelend als VOF Cornelis Serveert, met het kvk-nummer: 55390293.
1.2
Diensten: de diensten die Cornelis Serveert aanbiedt en omschrijft in projectvoorstellen en op de website www.cornelis-serveert.nl.
1.3
Producten: de producten die de Cornelis Serveert ontwikkelt en omschrijft in projectvoorstellen en op de website www.cornelis-serveert.nl.
1.4
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die een overeenkomst heeft gesloten met Cornelis Serveert.
1.5
Overeenkomst: alle afspraken tussen Cornelis Serveert en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
1.6
Overmacht: Door onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die Cornelis Serveert niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeengekomen Overeenkomsten door Cornelis Serveert zodanig bemoeilijkt, zodanig dat het uitvoeren van de Overeenkomst(en) onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1
De Algemene Voorwaarden van Cornelis Serveert zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op alle producten en diensten van Cornelis Serveert.
2.2
De Algemene Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Cornelis Serveert aan Opdrachtgever toegezonden en door deze ontvangen akkoord bevonden.
2.3
Indien het akkoord van art. 2.2 onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan Cornelis Serveert. De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door Cornelis Serveert verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door Opdrachtgever te worden betaald en art. 9 zijn onverkort van kracht.
2.4
Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST / OFFERTE / BEVESTIGING

3.1
Bij het aanvragen van diensten / producten ontvangt de opdrachtgever altijd een vrijblijvende offerte. Deze is onder voorbehoud, zonder verplichtingen aan Cornelis Serveert en 1 maand geldig, tenzij Cornelis Serveert anders aangeeft of de offertetermijn verlengt.
3.2
Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Cornelis Serveert en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Cornelis Serveert onmogelijk wordt. Cornelis Serveert is dan niet schadeplichtig.
3.3
Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4  
De Opdrachtgever verklaart zich bij aanname van de opdracht van Cornelis Serveert akkoord te gaan met de geldende Algemene Voorwaarden.
3.5 
Cornelis Serveert bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.
3.6
Cornelis Serveert behoudt het recht om binnen een overeengekomen begroting intern te schuiven binnen kostenposten, om een projectvoorstel voor een overeengekomen projectprijs naar eigen inzicht te realiseren.

4. Algemene verplichtingen Cornelis Serveert

4.1
Cornelis Serveert is verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen producten / diensten te verlenen op de voor Cornelis Serveert gebruikelijke wijze.
4.2
De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:
> In geval van Overmacht aan de zijde van Cornelis Serveert als bedoeld in Artikel 1.6.
> Indien de Opdrachtgever de in artikel 7 bedoelde tussentijdse betaling niet tijdig voldoet.
> Indien de Opdrachtgever op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij / zij uit welken hoofde ook jegens Cornelis Serveert heeft.

5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de Opdracht (oa.: concepten) komen toe aan Cornelis Serveert.
5.2
Cornelis Serveert heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of

verwijderen.
5.3
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Cornelis Serveert tot stand gebrachte resultaten (diensten en producten die in het kader van een opdracht zijn gecreëerd) eigendom van Cornelis Serveert, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

6. Prijs / betaling

6.1
De prijzen van Cornelis Serveert zijn in euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.

6.2
Opdrachtgever is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd aan Cornelis Serveert. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen de rekeningen ter zake Annulering, zijn door de Opdrachtgever verschuldigd op het moment dat de levering in welke vorm dan ook heeft of zou hebben plaatsgevonden. De betaling geschiedt in euro’s.

6.3
Indien Cornelis Serveert voor de Opdrachtgever een offerte en projectvoorstel op maat heeft gemaakt maar de opdracht uiteindelijk niet doorgaat, brengt Cornelis Serveert €700,- ex btw in rekening, ter

vergoeding van de tijd en idee-ontwikkeling die zijn geinvesteerd om het op maat gesneden voorstel op te maken.
6.4
Cornelis Serveert zal onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie. Het eventueel betaalde voorschot zal

worden verrekend.
6.5
Alle facturen en waarborgsommen dienen door de Opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum aan Cornelis Serveert te worden voldaan.
6.6
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft dient hij aan Cornelis Serveert alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.
6.7
In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,-. verschuldigd aan Cornelis Serveert.

7. Tussentijdse betaling / voorschot

7.1
Cornelis Serveert vraagt vóór de uitvoering 60% procent van de totale projectprijs als voorschot te betalen ter dekking van inkoopkosten en/of voorbereidingsuren en ter verzekering van eindbetaling.
7.2
Opdrachtgever zal een voorschot binnen 15 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen.

7.3
In geval van niet tijdige betaling van de voorfacturen kan Cornelis Serveert de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.

 

8. Waardeborgsom

8.1
Cornelis Serveert kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht. Ontvangen waarborgsommen dienen uitsluitend tot zekerheid van Cornelis Serveert en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

8.2
Cornelis Serveert mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen genoemde ontvangen bedrag ter zake al datgene wat de Opdrachtgever uit welken hoofde aan hem verschuldigd is. Het overschot dient zo spoedig mogelijk door Cornelis Serveert aan de Opdrachtgever terugbetaald te worden.

8.3
Alle waardeborgsommen dienen door de Opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum aan Cornelis Serveert te worden voldaan.

 

9. Wijzigingen / annuleringen

9.1
Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9.2
Cornelis Serveert is met inachtneming van het navolgende bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij de Opdrachtgever binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende Overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Cornelis Serveert afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de Opdrachtgever daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

9.3
De Opdrachtgever is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij / zij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.

Bij een Annulering:
a. 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever gehouden 50% van de Reserveringswaarde aan Cornelis Serveert te betalen.
b. 24 uur voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever gehouden 85% van de Reserveringswaarde aan Cornelis Serveert te betalen.
c. 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever gehouden 100% van de Reserveringswaarde aan Cornelis Serveert te betalen.

10. KLACHTEN

10.1
Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht constant controleren.

10.2
Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 2 uur na constatering aan Cornelis Serveert melden.
10.3
Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Cornelis Serveert melden.
10.4
Cornelis Serveert zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
10.5
Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
10.6
Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Cornelis Serveert niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1
Cornelis Serveert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.
11.2
Cornelis Serveert is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen / aanlevering van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten, logo’s en andere relevante omstadigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

11.3
Cornelis Serveert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door zijn verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Cornelis Serveert. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Cornelis Serveert bereidde of geserveerde levensmiddelen.

11.4
Cornelis Serveert is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Opdrachtgever, de Gast en / of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Cornelis Serveert.

11.5
Elke aansprakelijkheid van Cornelis Serveert is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Cornelis Serveert vergoedt.
11.6
Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Cornelis Serveert voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
11.7
Opdrachtgever zal schade aan door Cornelis Serveert ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van de eindfactuur.
11.8
In geen enkel geval is Cornelis Serveert gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

1a. Het door de verzekeraar van Cornelis Serveert aan Cornelis Serveert ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

1b. Ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding
11.9
Cornelis is niet aansprakelijk wanneer per abuis een foutje sloop in een logo of andere visuele en/of tekstuele uiting. Final check en eindverantwoordelijkheid ligt bij Opdrachtgever.

12. OVERMACHT

12.1
Indien er sprake is van Overmacht, dan aanvaardt Cornelis Serveert geen enkele aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.

12.2
Indien Cornelis Serveert door omstandigheden, anders dan Overmacht, een opdracht moet annuleren, zal hij zich inspannen om een naar zijn oordeel gelijkwaardige levering te verzorgen.
12.3
In geval dat één van de twee dames van Cornelis uitvalt wegens overmacht, behoudt Cornelis Serveert het recht om de realisatie van het concept te vereenvoudigen tot een werkbare versie.

 

13. WERKBARE PROJECTOMGEVING

13.1
Opdrachtgever is verplicht, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, Cornelis Serveert te voorzien van een werkbare ruimte: veilig, voorzien van met stromend water, droog en met stroomvoorziening met

miniaal 1 stroomgroep.
13.2  
Opdrachtgever(s) draagt/dragen de verantwoordelijkheid Cornelis Serveert tijdig op de hoogte te brengen van factoren die van belang zijn voor goed projectmanagement.
13.3  
Eventuele schade die gevolg is van nalatigheid t.a.v. werkbare projectomgeving, is geheel voor rekening van Opdrachtgever.
13.4  
Wanneer Cornelis Serveert diens werkzaamheden niet langer kan voortzetten i.v.m. nalatigheid van Opdrachtgever t.a.v. werkbare projectomgeving, staat het Cornelis Serveert vrij diens werkzaamheden te staken. Cornelis Serveert is hiervoor dan niet aansprakelijk.

14. GEBRUIK RELATIEGEGEVENS

14.1
Cornelis Serveert behoudt zich het recht voor om gegevens van relaties te gebruiken voor marketingdoeleinden waaronder het gebruik van het e-mailadres ten behoeve van digitale nieuwsbrieven.

 

15. EINDE OVEREENKOMST

15.1
Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT

 

16.1
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.